Teaching Committee

Director

Hu Wenxuan

Deputy Director   

Zhu Wenbin,  Wang Baojun

Members

Hu Xiumian, Cai   Yuanfeng, Wu Changzhi, Wang Bo, Shi Yukun, Li Gaojun, Wang Tao, Shi Xiaoqing,  Tang Chaosheng


Academic Committee

Director

Shen Shuzhong

Deputy Director

Wang Rucheng, Ni Pei

Members

Chen Jun, Hu   Xiumian, Ji Junfen, Jia Dong, Li Gaojun, Ling Hongfei, Lu Xiancai, Ni   Pei,ShiBin, Wang Qin, Wang Rucheng, Wang Xiangdong, Wang Xiaolei, Wu Jichun, Xu Xisheng


Academic Degrees Committee

Director

Wang Rucheng

Deputy Director

Wu Jichun, Lu Xiancai

Members

Jiang Baoyu, Ji Junfeng, Ling Hongfei, Lu Jianjun, Lu   Xiancai, Qiu Jiansheng, Ruan Xiaohong, Wang Rucheng, Wu Jichun, Wang Wei, Wang   Xiaolei, Yan Changhong, Zhu Wenbin